Siden det har vært en del debattering om hvorvidt det er tillatt å publisere naken/toppløsbilder av personer under 18, MEN over 16 år, og tatt i betraktning at 16 år er den sexuelle lavalder, har vår alles Panzerpaven trukket pusten dypt, og foretatt et aldri så lite dypdykk i straffeloven :

Sitat :

§ 204a. Den som

a. produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b. befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller
c. forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.
-----------------------------------

SÅNN, og jeg synes moderatorene kan låse dette innlegget på forumet, sånn at vi unngår uklare regler og normer i ettertid.
mvh
Panzern

Kilde: http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html

Som sagt, så gjort! Takk til Panzerpaven!