Nakenprat med pornofilmer, sexleketøy, sexbilder , erotisk chat , norsk porno og erotikk
Side 4 av 8 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 ... SisteSiste
Viser resultatene 46 til 60 av 106
 1. #46
  Medlem siden
  May 2006
  Innlegg
  19
  Fylke
  Kjønn
  Takk for info, KjellAdne.

  Du sier at "ALL trafikk til og fra din datamaskin blir logget av din internett-leverandør. ALL TRAFIKK!!!! Uansett!!!
  På samme måte, oppbevarer din telefon-leverandør logger av alle du ringer, alle som ringer deg, all sms du sender osv osv."

  Dette er sant, men loggene kan ikke lagres fryktelig lenge. Ihht norsk lov har ikke teleoperatører lov å lagre trafikkdata lenger enn det som absolutt er nødvendig for å kunne produsere korrekte fakturaer. Det betyr vel i praksis noen ytterst få måneder, så vidt jeg vet. (Nå vil dette dessverre endres hvis EU sitt lagringsdirektiv trer i kraft også i Norge. Da kan loggene bli pålagt å oppbevares i inntil 2 år. Den såkalte "kampen mot barneporno og terror" vettu... da er alt lov...)

  Internettleverandører har heller ikke lov å bruke trafikkloggene til annet enn feilsøking eller i forbindelse med "datainnbrudd" (crackere). ISPer har altså ikke selv lov til å se på hva kunder driver med på nettet eller aktivt lete etter besøk på ulovlige websider.

  Du sier også "Kunnskapsnivået til Kripos er også blir veldig mye bedre de siste årene.". Det er mulig, men da må det ha vært på et sørgelig lavmål tidligere. Jeg jobber selv i et webhosting-selskap som bl.a. har blitt bedt om å utlevere logger til Kripos i forbindelse med noe phishing-greier. Da ba de oss om å lese loggene for dem, fordi det virket ikke som de klarte å tolke en standard apache access-log selv... Vi måtte til slutt si stopp, fordi de mailet og maste om alt mulig som de ikke klarte å lese ut av loggene selv, og vi hadde ikke tid til å gjøre deres jobb...

  TIl slutt sier du "Rent personlig synes jeg det er vel verdt å ofte et par legale sider, hvis det kan hindre rekruttering til dette miljøet.". <IRONI>Ja, la oss samtidig sperre tilgang til Vigrid sine websider slik at vi hindrer rekruttering også der. Og ta med kommunistene sine websider, websider om Islam og for sikkerhets skyld også HM sine websider da sikkert flere pedofile surfer på disse enn noe annet sted...</IRONI>

  Nei, sensur er ALLTID farlig, fordi man ikke kan stole på vurderingene og baktankene til de som velger ut hva som skal sensureres.

 2. #47
  Medlem siden
  Feb 2007
  Innlegg
  11
  Fylke
  Vestfold
  Kjønn
  Mann
  En genuin rettsak ang. "barneporno".
  Må faen ta den jævelen som ødelegger en mindreårigs liv... og da faens eksistens betviles- må i hvertfall purken ta ham.

  (1)
  Dommer Tønder: Saken gjelder straffutmåling ved besittelse av barnepornografi, jf. straffeloven § 204 første ledd bokstav d slik den lød før endring ved lov 20. mai 2005 nr 29, og ved seksuell krenkelse overfor barn under 16 år, jf. straffeloven § 201 bokstav c.

  (2)
  Bergen tingrett avsa 23. mars 2006 dom med slik domsslutning:
  « 1. A, født *.*.1967, frifinnes for post II.
  2. A, født *.*.1967, dømmes for overtredelse av strl. § 204 første ledd bokstav d og strl. § 201 bokstav c, til fengsel i 60 - seksti - dager, jf. strl. § 62. Fullbyrdelsen av 30 - tretti - dager av straffen utsettes i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på 2 - to - år.
  3. A, født *.*.1967, dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med 2.000 - totusen - kroner. »


  (3)
  A anket over straffutmålingen og saksomkostningsavgjørelsen. Gulating lagmannsrett avsa 23. oktober 2006 kjennelse ( LG-2006-74329 ) med slik slutning:
  « 1. Anken over straffutmålingen forkastes.
  2. Tingrettens idømmelse av saksomkostninger oppheves.
  3. Saksomkostninger for lagmannsretten ilegges ikke. »


  (4)
  A har anket til Høyesterett over straffutmålingen. Han har særlig gjort gjeldende at de beslaglagte bilder og videosnutter må betraktes som mindre alvorlige overtredelser både etter sitt innhold og ved at det ikke er betalt vederlag for nedlastingen. Når det gjelder den seksuelle krenkelsen, hevdes det at denne isolert sett kun ville ha medført en bot. Hensyn tatt til at det foreligger tilståelse for de forhold han er blitt domfelt for, og tiden som er gått siden forholdene ble avdekket, burde straffen ha vært gjort betinget i kombinasjon med en bot.

  (5)
  Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at lagmannsrettens dom er riktig.

  (6)
  Jeg er kommet til at anken ikke kan føre fram.

  (7)
  A er født *.*.1967. Han er for det første dømt for å ha vært i besittelse av barnepornografi. I perioden 6. juli 2002 til 17. februar 2005 overførte han fra Internett til sin bærbare PC barnepornografi i form av 37 bilder og 10 videofilmer/videoklipp. Han er videre dømt for å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år ved at han i perioden 19. november til primo desember 2004 ved flere anledninger sendte tekstmeldinger av seksuelt innhold, og ved en anledning bilde av sitt kjønnsorgan til B fra X i Y, som på den tid var 13 år gammel.

  (8)
  Det barnepornografiske materialet viser avbildninger av mindreårige jenter i alderen fra 12 år og oppover, som dels poserer nakne og dels har seksuell omgang med voksne menn, som både omfatter samleie og munnseks. Av de 10 beslaglagte videosnuttene var tre like, slik at det i realiteten er tale om 8 ulike filmer med en varighet fra 18 sekunder til 6 minutter og 20 sekunder. Av de 37 bildene var 28 slettet på beslagstidspunktet.

  (9)
  Overtredelsen av straffeloven § 201 bokstav c består i at tiltalte sendte et stort antall tekstmeldinger og multimediemeldinger til fornærmede, og at han ringte henne flere ganger. Tekstmeldingene var svært direkte og omhandlet blant annet hans grove fantasier om å ha sex med henne. Multimediemeldingene var bilder av hans ansikt og overkropp, og han har også sendt et bilde av sitt kjønnsorgan. Både tingretten og lagmannsretten har lagt til grunn at A i telefonsamtaler forsøkte å få i stand et møte med fornærmede. Planen var at dette skulle skje ved at han kom til Y og tok inn på hotell. Målet med et slikt møte var å ha sex med henne. Dette kom ikke i stand ettersom fornærmede sluttet å besvare hans tilnærmelser, og politiet fikk kjennskap til saken.

  (10)
  Jeg ser først på straffutmålingen for overtredelsen av straffeloven § 204 bokstav d.

  (11)
  I Rt-2002-1187 ga Høyesterett en redegjørelse for straffverdigheten ved å ha befatning med barnepornografi. Det heter om dette:
  « Pornografiske bilder av barn vil i praksis være produkt av overgrep mot barna, ikke sjelden også gjentatte overgrep over tid, noe samlingen til domfelte har eksempler på. Befatning med barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette. Slik befatning som direkte eller indirekte leder til produksjon av nye bilder mv. er det derfor grunn til å slå strengt ned på i tråd med de allmenne synspunkter om behovet for styrket vern av barn som er fremhevet av lovgiver ... Når det gjelder ren besittelse av barnepornografiske bilder, viser jeg til at begrunnelsen for å innføre forbudet mot besittelse nettopp var at det ville kunne føre til at flere barn kunne bli forskånet for det misbruket som finner sted som følge av produksjon, jf. Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 59 og Inst.O. nr. 54 (1991-1992) side 10. Etter mitt syn må det legges til grunn at det er en viss sammenheng også ved etterspørsel av materiale som det ikke betales for, selv om sammenhengen er klarere ved betaling. »


  (12)
  Når det gjelder straffenivået ved besittelse av barnepornografi, vil dette bero på flere momenter der særlig mengden av stoff, grovheten i skildringene, barnas alder, varigheten av besittelsen og eventuell videreformidling av stoffet til andre vil ha betydning. I dommen i Rt-2002-1187 gjaldt det en aktivitet som strakk seg over en treårs-periode og der beslaget omfattet ca. 7000 bilder og 191 videosnutter av til dels særdeles grov karakter. Straffen ble her satt til fengsel i 7 måneder hvorav 5 måneder ble gjort betinget som følge av tilståelse og tidsforløpet fra oppklaringen til endelig dom.

  (13)
  Forholdene i herværende sak er av klart mindre alvorlig karakter, noe som tilsier en mildere straffereaksjon. Forholdene kan best sammenlignes med Rt-2004-215 der straffen ble satt til ubetinget fengsel i 20 dager. Denne saken gjaldt besittelse over lengre tid av 34 fotografier og en videosnutt av ca. ett minutts varighet, som i mengde er noe mindre enn i vår sak. Skildringene var av noenlunde samme karakter. Barna var her på den annen side en del yngre - mellom seks og ti år.

  (14)
  Saksforholdet skiller seg også fra vår sak ved at nedlastingen skjedde mot betaling, noe som i særlig grad bidrar til å opprettholde et marked for denne type tjenester. Som det framgår av det tidligere nevnte sitatet fra Rt-2002-1187 , må det dog legges til grunn at også nedlasting som skjer uten betaling, er med og fremmer misbruk av barn i kommersiell øyemed, og det er på det rene at det ikke utelukker ubetinget fengselsstraff at nedlastingen skjer gratis, jf. Rt-2004-1578 .

  (15)
  En samlet vurdering av forholdene i herværende sak tilsier etter min mening at det - om denne overtredelsen ses isolert - ville ha vært riktig å utmåle en fengselsstraff av samme lengde som i Rt-2004-215 , men at straffen ville ha vært betinget.

  (16)
  Ved utmåling av straffen må imidlertid overtredelsen av straffeloven § 201 bokstav c i dette tilfellet tillegges betydelig vekt. Domfelte har gjennom tekstmeldinger og i andre former overfor en jente på 13 år innledet kommunikasjon av sterkt seksualisert karakter, og med svært direkte beskrivelser av sine seksuelle ønsker i forhold til henne. Dette er i seg selv en uakseptabel og krenkende atferd og en grov overtredelse av straffebestemmelsen. Forholdet får imidlertid en særlig alvorlig karakter når domfelte også hadde til hensikt å oppnå seksuell kontakt med den mindreårige, slik både tingretten og lagmannsretten har funnet bevist. Selv om handlingen ikke kan karakteriseres som forsøk på overtredelse av straffelovens bestemmelse om seksuell omgang med barn under 14 år, jf. § 195, må dette tas med som et skjerpende moment ved straffutmålingen.

  (17)
  Lagmannsretten har i formildende retning tatt hensyn til at domfelte har erkjent straffeskyld, og at han samtykket til tilståelsesdom for de forhold han er funnet skyldig i, jf. straffeloven § 59 annet ledd. Derimot er det ikke tatt hensyn til tidsmomentet. Dette er jeg enig i.

  (18)
  Jeg kan etter dette tiltre tingrettens og lagmannsrettens utmåling av straffen til fengsel i 60 dager. Jeg er også enig i at 30 dager kan gjøres betinget. Anken blir etter dette å forkaste.

  (19)
  Jeg stemmer for denne kjennelse:
  Anken forkastes.


  (20)
  Dommer Stabel: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

  (21)
  Dommer Lund: Likeså.

  (22)
  Dommer Stang Lund: Likeså.

  (23)
  Justitiarius Schei: Likeså.

  (24)
  Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

  kjennelse:

  Anken forkastes.

 3. #48
  Medlem siden
  Jan 2007
  Innlegg
  24
  Fylke
  Hedmark
  Kjønn
  Hemmelig
  Sitat Opprinnelig skrevet av Joli80
  Hvis en skulle få ned en fil ved fildelingsprogrammer som LimeWire, WinMX etc.... Der er jo ekstremt mye dritt. Hva gjør en da når en har fått ned noe som bryter Norsk lov? Har ett eksempel, skulle laste ned Gun's 'n roses sin musikkvideo Sweet Child of mine og fikk noe som ikke lar seg beskrive med ord. Nytter jo ikke bare å slette heller, kan jo spores uansett på HD. Tilintetgjøre og kaste maskinen eneste alternativ?.

  Du sender det så klart til kripos, uansett hvor mye ulovlige sanger etc du har på maskinen din, det er ikke sangene dine de er ute etter.

 4. #49
  Medlem siden
  May 2006
  Innlegg
  19
  Fylke
  Kjønn
  Sitat Opprinnelig skrevet av InToYou
  En genuin rettsak ang. "barneporno".
  Må faen ta den jævelen som ødelegger en mindreårigs liv... og da faens eksistens betviles- må i hvertfall purken ta ham.
  Jeg ønsker ikke å forsvare den omtalte personen i ditt referat da jeg ikke kjenner saken. Men som en generell observasjon er det lite grunnlag for å hevde at en person under 16 automatisk får livet sitt ødelagt ved seksuell kontakt med en eldre part. Forskning støtter ikke dette, og det er heller samfunnets fordømmelse, stigmatisering og negative reaksjon på slike hendelser som påfører skam og dermed skade. (Det burde være unødvendig å si, men for ordens skyld mener jeg selvsagt ikke at tvang, vold, trakassering osv kan forsvares, men dette dekkes inn av egne lover og bør ikke juridisk sett kobles mot sex i det hele tatt.)

  Når det gjelder det at det er ulovlig å se barneporno, så virker dette for meg særdeles inkonsekvent og ulogisk. Betaler man for barneporno, ja da har man indirekte påført skade på barn. (Jeg tar de vanlige forbehold om at norsk lov definere "barneporno" alt for diffust, så minst 90% av såkalt barneporno påfører ingen skade.) Men basert på resonnementet som ligger til grunn for at det å se barneporno er straffbart, så burde også det å se videoer av mennesker som skades eller drepes, f.eks. på YouTube, være minst like forbudt, noe det ikke er.

  Hvis man er redd for at det å se barneporno fører til "rekruttering til miljøet", så må man basert på samme resonnement forby all porno da det på samme måte leder til voldtekt. (Noe det selvsagt ikke gjør, tvert i mot, men for argumentets skyld...)

  Våre lover som omhandler sex og porno gjør i dag mer skade enn godt, og vi må begynne å basere disse på rasjonell forskning, ikke religiøse og kulturelle ideer som er til for å ivareta en gruppe menneskers ideer om "god moral", men som i praksis påfører skam og ulykke til mange mennesker.

 5. #50
  Medlem siden
  Mar 2007
  Innlegg
  9
  Fylke
  Kjønn

  Kjekt å vite

  Sjekk paragraf 204a - så får dere lovteksten som definerer hva som er hva. http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html#204

  For enkelthets skyld:
  Et barn = en som er eller ser ut til å være under 18 år. Dette er den samme grensen som de fleste opplyste land definerer som overgangen fra barn til voksen. Selv om en 16-åring lovlig kan ha sex, er de altså beskyttet i forhold til film og bilder av slik omgang.
  Planmessig gjøre seg kjent med = Oppsøke flere nettsteder (også bare for å stille nysgjerrigheten) eller oppsøke samme nettsted flere ganger. Det er ikke noe krav om å laste ned noe eller betale for adgang.
  Produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen = all annen befatning med slike dokumenterte overgrep og/eller "barneporno"
  Seksualiserer barn = Alt som plasserer barn i en seksualisert setting. Dette medfører at også sprikebilder av småbarn i bikini rammes, selv om ikke kjønnet er synlig. Det er IKKE noe krav om "kjønnslig omgang" slik det var i den gamle bestemmelsen.

  Denne loven ble sist endret i mai 2005 og er trolig en av Europas strengeste.
  Filteret som Kripos har er ment å forebygge at uskyldige blir kidnappet eller får en popup som går et annet sted enn dit de hadde tenkt, samt å gi en advarsel til de som "er på vei ut på dypt vann". Det er mulig å gå rundt filteret, men det finnes en rekke andre metoder for å ta de som skulle finne på å gjøre akkurat DET.

  Uaktsomhet er IKKE straffriende, og dersom du ved et uhell laster ned slikt via fildeling - KAN du bli straffet for det. Ikke noe særlig å ha på CVen sin, eller hva?

  Til sist: Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

  16-åringene kan fortsatt ta bilder av hverandre mens de knuller ivei, men de bør absolutt ikke spre dette videre til noen - da rammes man av straffebestemmelsen.

  Håper dette var litt oppklarende

 6. #51
  Medlem siden
  Jan 2007
  Innlegg
  3,154
  Fylke
  Kjønn
  "Særlig skal dere elske barna, for også de er uten synd, som englene, og de lever for å vekke vår kjærlighet og ømhet, for å rense våre hjerter. Ve dem som forgriper seg på et lite barn."
  ( Fjodor M. Dostojevskij )

  Nissefaen i et sentimentalt øyeblikk...

 7. #52
  Medlem siden
  May 2006
  Innlegg
  19
  Fylke
  Kjønn
  Sitat Opprinnelig skrevet av HonkeyDude
  Et barn = en som er eller ser ut til å være under 18 år. Dette er den samme grensen som de fleste opplyste land definerer som overgangen fra barn til voksen. Selv om en 16-åring lovlig kan ha sex, er de altså beskyttet i forhold til film og bilder av slik omgang.
  Det som er meget spesielt er altså at man i teorien kan straffes for å ha et utfordrende bilde av en kvinne på 21 år som er fullt påkledd. Så lenge hun er "seksualisert" og ser ut som om hun kan være under 18 år, så er bildet definert som barneporno. Det betyr altså at sikkert 70-80% av all vanlig porno på nettet kan defineres som barneporno ihht norsk lov.

  Man vil nok aldri bli etterforsket for å ha slike bilder, annet enn om man allerede er "mistenkt pedofil" og blir tatt med bilder av denne typen. Da er de plutselig ulovlige. Det samme gjelder modellbilder av 12 år gamle påkledde jenter. På H&M sine websider er bildene uskyldige. Finner du de samme bildene på PCen til en 50 år gammel mann som passer inn i samfunnets stereotypiske bilde av en pedofil, så er det plutselig barneporno og straffbart.

  Vi kan ikke tillate et lovverk som er så diffust og som gir rom for at materialet tolkes ut fra den som besitter materialet uavhengig av om den avbildede person er kommet til skade eller ikke.

  Å inkludere personer over 16 i definisjonen av barneporno, er begrunnet ut fra at det er så vanskelig å skille alderen på tenåringsjenter at man setter grensen høyere enn den seksuelle lavalder for å beskytte de som er i gråsonen (15-16 år). Man skaper altså kunstige offer for å gjøre politiets arbeid enklere, ikke for å beskytte barna. Det er en hårreisene tankegang som samfunnet aldri ville akseptert i andre sammenhenger enn ved "barneporno". Hvorfor ikke like godt gjøre det straffbart for 16-åringer å drikke brus, fordi da kan politiet ta alle som bærer en flaske, uavhengig av om flasken inneholder alkohol eller ikke siden det vil lette politiets arbeid betraktelig... Eller hva med å arrestere alle som røyker, siden det KAN være hasj som røykes, og da slipper politiet å bruke unødvendig ressurser på å finne ut om den mistenkte faktisk har brukt "narkotika" eller ikke...

  Seksualiserer barn = Alt som plasserer barn i en seksualisert setting. Dette medfører at også sprikebilder av småbarn i bikini rammes, selv om ikke kjønnet er synlig. Det er IKKE noe krav om "kjønnslig omgang" slik det var i den gamle bestemmelsen.
  Igjen straffes man "for sikkerhets skyld". Ikke fordi det finnes noe egentlig offer i saken, men fordi det teoretisk sett KAN finnes offer i saken. Skal man også siktes for drap fordi man eier en kniv, fordi noen kan TEORETISK SETT ha blitt drept med kniven, selv om man ennå ikke kan påvise det?

  Uaktsomhet er IKKE straffriende, og dersom du ved et uhell laster ned slikt via fildeling - KAN du bli straffet for det.
  Her brukes skremselspropaganda atter en gang. Lovverket ønsker egentlig at alle avstår fra pornosurfing i det hele tatt, Dette gjøres ved å ha et så diffust lovverk at ingen noensinne kan føle seg trygge hvis de beveger seg inn på en pornoside. Jeg mener, kanskje det pornonettstedet man er inne på har bilder av noen under 18 år (eller som ser ut som de er under 18 år), da er man i samfunnets øyne "pedofil" hvis politiet skulle spore trafikk fra din PC til dette nettstedet. Dette er et lovverk som i stor grad må være påvirket og drevet fram av kristenkonservative grupper, ikke nødvendigvis grupper som ønsker å beskytte barn mot overgrep.

  Vi kan ikke ha et lovverk som gjør at man ikke selv kan vite om man har gjort noe ulovlig før juristene har fattet en konklusjon. Det er helt sykt at det faktisk fungerer på denne måten i et demokratisk land som Norge! Man må kunne forvente et lovverk som er så pass presist at man selv vet når man gjør noe kriminelt...

  Dette minner fryktelig om metoder som brukes i den såkalte "kampen mot terror", hvor man også tillater de mest uhyrlige overgrep fra myndighetenes side. Vi må sette ned foten og si at vi ikke tillater et lovverk som er drevet frem av religiøse og/eller politiske grupper. Lovverket må være objektivt og basert på fakta. Straff må også stå i forhold til skade, og det gjør det ikke i dag hvor man kan risikere å bli hengt ut for hele samfunnet som pedofil fordi man har vært så uheldig å laste ned bilder som et diffust lovverk definere som barneporno (selv om ingen er kommet til skade i gjerningen).

  Media elsker også å hause opp barneporno-saker. Se bare på en nylig sak hvor en 29 år gammel mann ble dømt til 150 timer samfunnsstraff for kjøp og besittelse av barneporno. Jeg motstrider ikke her at mannen sannsynligvis bør straffes (ettersom han tross alt hadde betalt 100.000 kroner for barneporno), men media klarer som vanlig ikke å gjengi fakta korrekt.

  TV2 Nettavisen skriver at “bergenseren tilsto å ha lastet ned hele 8154 bilder av grov barneporno“. Grov barneporno? Små barn som blir voldtatt av voksne menn kanskje? Nei, Bergensavisen nyanserer heldigvis bildet litt. De skriver at mannen ble tatt med “5700 poseringsbilder av lettkledde barn, 850 nakenbilder av barn og 1604 bilder av menn sammen med barn“.

  80% av bildene har altså ingenting med sex å gjøre i det hele tatt. 70% av bildene var til og med av påkledde barn! Å kalle alle bildene for “grov barneporno” er vel derfor mildt sagt upresist, men når det gjelder barneporno og terror er visst alle overdrivelser og faktafeil akseptable…

 8. #53
  Medlem siden
  Mar 2007
  Innlegg
  9
  Fylke
  Kjønn
  Husk at "modellene" her er barn, barn som ydmykes og fornedres for at andre skal nyte av dette - både overgriperen og alle forbrukerne av materialet. De 1604 bildene AgderMann74 henviser til i ovennevnte dom... hvor mange offer representerer de?

  Siden man også vet at dette er "runkemateriale" for hundrevis, kanskje tusenvis av normenn - bør man absolutt være på hugget for å ta dem.

  Ofte glemmer man at det er mennesker det er snakk om, levende, pustende og tenkende barn - i iveren over å telle og kategorisere. ETT bilde bør være nok, ETT barns lidelse dokumentert slik at andre kan runke og drømme seg bort, bør være nok - da får det heller være at 70% var påkledde barn. Hvem av oss hadde ønsket å finne våre egne barn i en slik samling, påkledd eller ikke?

 9. #54
  Medlem siden
  May 2006
  Innlegg
  19
  Fylke
  Kjønn
  Sitat Opprinnelig skrevet av HonkeyDude
  Ofte glemmer man at det er mennesker det er snakk om, levende, pustende og tenkende barn - i iveren over å telle og kategorisere. ETT bilde bør være nok, ETT barns lidelse dokumentert slik at andre kan runke og drømme seg bort, bør være nok - da får det heller være at 70% var påkledde barn. Hvem av oss hadde ønsket å finne våre egne barn i en slik samling, påkledd eller ikke?
  Men dette er jo bare tull. Hvis du tar et strandbilde av jenta di på 8 år i bikini og legger ut i bloggen din, så har ingen tatt skade av det. Men hvis en såkalt pedofil laster ned bildet og ronker til det, så tar plutselig barnet ditt skade? Ser du ikke at det er dine egne fordommer eller ideer du projiserer over som skam og lidelse på barnet? Uansett hvor motbydelig du måtte synes det var å finne et bilde av barnet ditt i ronkesamlingen til en pedofil, så har ikke bildet skadet barnet på noen som helst måte.

  Som jeg sa i mitt innlegg, personen i avisartikkelen jeg refererte til SKAL straffes, fordi han hadde kjøpt bilder av barn som ble utsatt for seksuelle overgrep (ble voldtatt). Det er ikke der diskusjonen ligger. Poenget er at man også kriminaliserer bilder som overhodet ikke har påført noen skade, bare fordi man selv synes det er "ekkelt" å tenke på at noen blir kåte av de samme bildene. Det betyr at vi straffer noen fordi de bryter med vårt bilde av "god moral", selv om ingen er kommet til skade, og det er galt, galt, galt! At du spiller på vår empati for lidende barn i ditt forsvar for en slik lov, er ugreit, men dessverre en så alt for vanlig taktikk.

  Din argumentasjon krever egentlig også at all porno forbys, fordi ettersom det er mulig at enkelte av de avbildede kvinnene er blitt tvunget til å la seg avbilde og at bildene derfor dokumenterer overgrep, så må all porno (og modellbilder) forbys. Synes du en slik praksis er forsvarlig og korrekt? (Selv om man kan argumentere for at det er verre å ramme barn enn voksne, så er ikke det noe argument for å IKKE iverksette lover som beskytter voksne like mye som barn.)

  Som jeg også skrev i et tidligere innlegg i denne tråden (som dessverre forsvant i et serverkræsj (?)) så er det forsvinnende få barn som faktisk blir seksuelt misbrukt i produksjon av barneporno. De som har forsket på dette snakker om et gjennomsnitt på ca 2 barn hver måned på verdensbasis. Det betyr ca 300+ barn på de 15 år disse aktørene har overvåket de vanlige kanalene for bytte av barneporno på nett. Det er selvsagt tragisk for de 300+ barna det gjelder, men når man hører snakk om hundretusenvis og millioner av barnepornobilder som finnes hos "pedofile", så er altså nesten alt dette vanlige modellbilder hvor barn på ingen måte kan sies å ha blitt utsatt for den type overgrep som man normalt forbinder med "barneporno".

  Man kan fort virke kald når man reduserer tragediene til statistikk, og det er ikke meningen, men man må holde blikket litt løftet i denne debatten. Skal man først snakke om tragedier bør de som er så ivrige på sensur også jobbe for å forby f.eks. alkohol da dette medfører betydelig flere tragedier og dødsfall blant barn og voksne hvert år... men gjør man det? Nei, fordi man like lite anser seg selv som voldelig alkoholiker som de fleste menn anser seg selv som pedofile overgripere, selv om de ronker til bilder av 17 år gamle lettkledde jenter.

 10. #55
  Medlem siden
  Apr 2006
  Innlegg
  295
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Hemmelig
  Meget godt innlegg av AgderMann. Det som virkelig er ille er at ingen tørr ta slike ord i sin munn i den offentlige debatten - nettopp i frykt for å bli stemplet som "predofil".

  Et par tilleggsmomenter jeg ønsker å tilføye:

  1. Politiets "storaksjoner" har stemplet mange uskyldige som "pedofile". I de store aksjonene har man kanskje tatt noen reelle pedofile som har betalt, distribuert og produsert det som kan karakteriseres som "grov barneporno" (dette vil jeg definere som skildringer av seksuelle handlinger mot prepubertale barn - altså under 14 ca). Men over halvparten av de som ble "tatt" i disse aksjonene er "småfisk" - i den betydning at de kun har sett bilder av påkledte eller nakne poserende barn. Det kan holde at man EN gang av nysgjerrighet har vært inne på en slik side. Dette kan få enorme konsekvenser for den som blir tatt - ettersom det blir kjent i media at det har vært en "storaksjon mot barneporno", vil alle anta at kollegaen på jobben eller naboen som den dagen fikk besøk av politiet er "pedofil". I dagligtalen er "pedo" et verre skjellsord enn noe annet. Dette er metoder som ikke ivaretar den enkeltes rettssikkerhet. Oppsummert: En person som har sett 1 nakenbilde av en 15 åring på Internett kan få livet sitt ødelagt, ved at man blir støtt ut av f.eks. et lite lokalsamfunn.

  2. Det er meget viktig det som AgderMann er inne på, at lovverket har blitt endret de siste årene. Jeg så her i vår en gammel reprise av "Norge Rundt" for 20 år siden, der det var en reportasje fra en naturiststrand. Det var et ganske langt innslag, det var bilder, tildels nærbilder av også nakne barn - helt fra spedbarn og også barn i puberteteten. Dette ville aldri kunne vært send i dag! Og hadde det vært på en betalingsside hadde det klart kommet inn under bestemmelsen "barneporno". Dette sier litt om utviklingen i samfunnet - der man i ivereren etter å hindre reelle overgrep stopper det som inntil få år siden var helt normale skildringer.

  3. Begrepet "pedofil" blir fmisbrukt. Den strenge og medisinke definisjonen er at det er personer som tenner på barn i førpubertal alder - altså fra ca 13 og nedover. Dette blir definert medisinsk som en "sykdom". Når det de som tenner seksuelt når det gjelder eldre barn - altså de som er over puberteten, men under 16 år, snakker man om hebefili. Dette omhandler en seksuell orientering der man tenner seksuelt på helt unge jenter - f.eks. fra 14-16 år. Dette blir ikke regnet som en "sykdom". Av dette kommer det også at man har forskjellig seksuell lavalder i ulike land. I Spania er f.eks. lavalderen 12 år, derfor er selvsagt begrepet "pedofil" om en person som har seksuelle preferanser for en 15-åring fullstendig meningsløs. Men her har igjen media en stor del av skylden - et oppslag om "pedofili" selger !

  Ellers synes jeg det ville bli synd om det skulle bli forbudt å se på lettkledte 17-åringer på gata. Men nå er det nesten som man ikke tørr å si til kompisen at "jøss det var en flott dame" - for man er vel ikke pedofil, er man vel?

 11. #56
  Medlem siden
  Apr 2006
  Innlegg
  295
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Hemmelig
  Sitat Opprinnelig skrevet av HonkeyDude
  Husk at "modellene" her er barn, barn som ydmykes og fornedres for at andre skal nyte av dette - både overgriperen og alle forbrukerne av materialet. De 1604 bildene AgderMann74 henviser til i ovennevnte dom... hvor mange offer representerer de?

  Siden man også vet at dette er "runkemateriale" for hundrevis, kanskje tusenvis av normenn - bør man absolutt være på hugget for å ta dem.

  Ofte glemmer man at det er mennesker det er snakk om, levende, pustende og tenkende barn - i iveren over å telle og kategorisere. ETT bilde bør være nok, ETT barns lidelse dokumentert slik at andre kan runke og drømme seg bort, bør være nok - da får det heller være at 70% var påkledde barn. Hvem av oss hadde ønsket å finne våre egne barn i en slik samling, påkledd eller ikke?
  De kjendisene som får offentliggjort sine nakenbilder her - helt ufrivillig, uten å bli spurt - er også levende, pustende og tenkende mennesker. Tror ikke verken Idol-Tone selv, hennes vennner, foreldre eller kjæreste synes det er ok at folk sitter å runker til toppløsbildene hennes... Og hun var heller neppe mye over 18 da bildene ble tatt helller..

 12. #57
  Medlem siden
  Mar 2007
  Innlegg
  9
  Fylke
  Kjønn
  Men vi er vel enige i at det ER en forskjell på Idol-Tone røykende ved et basseng og småbarn som penetreres av voksne menn, eller? Dette med å bruke 17-åringer som eksempler hele tiden, er tullete - det er ikke disse loven primært er ment å beskytte. Det virker som flere her har inngående kjennskap til hva dokumenterte overgrep mot barn er, og det er "bra" i den forstand at vi kan diskutere det på et saklig nivå. Dersom man har sett (og ikke minst hørt) barn bli voldtatt, er det vanskelig å skyve 17-åringene foran seg i kamp mot denne loven. Selv har jeg ikke noe ønske om å se dette igjen, noe som gjør at jeg er positiv til filteret, som vel var begynnelsen på denne tråden.

  Viser til et innlegg fra Interpol, der det hevdes følgende: Since 2001, the world police organization Interpol has built up a vast store of hundreds of thousands of pornographic images showing up to 20,000 different children.

  Sjekk her: http://groups.google.com/group/comp....3b847b2a898572

  Fant den via google groups, noe som forklarer den noe krøkkete linken..

  20 000 barn i 2001.. Hva har skjedd etter at enhver har fått digitale kameraer, og dermed fjernet muligheten for å bli avslørt hos fotolaboratoriene?

  Bare i operasjon "Hamlet" ble det innledningsvis funnet 45 barn som ble misbrukt: http://archives.cnn.com/2002/US/08/0...ust/index.html
  I nabolandet Sverige ble 37 jenter identifisert for noen år siden; "2003: "Huddingepedofilen", en nu 42-årig man, döms i november till sju års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt barnpornografibrott. Sedan 1997 fram till gripandet producerade och distribuerade han barnpornografi på internet och kunde spåras tack vare intensivt arbete av norsk polis. 37 flickor i åldrar från fyra år och uppåt har identifierats som hans offer." Sjekk linken: http://www2.unt.se/avd/1,,MC=1-AV_ID=327534,00.html

  Tallene der det henvises til med 2 -to- nye serier/barn pr. måned er ikke korrekt. Trolig stammer tallene fra et nå nedlagt universitetsprosjekt i Irland, og er håpløst foreldet. De operererte forøvrig med 10 nye grove overgrepsbilder av barn og 50 "erotiske", men igjen - dette er gammel informasjon. De studerte utelukkende News, da dette ofte er det første stedet dette dukker opp, og besto av psykologer og andre akademikere.

  Selv stoler jeg mer på Interpol i denne sammenheng.

  Jeg er videre enig i at begrepet "Pedofil" er uheldig og direkte misvisende. Det henviser til en smal gruppe mennesker med spesifikke preferanser, mens den mer folkelige oppfatningen av ordet dekker alle som har seksuell dragning til barn. Begrepet bør unngås, da det er en medisinsk term, og det er ikke dekkende for målgruppen som loven som diskuteres er ment å ramme.

  Nudisme er heller ikke straffbart, det vil i så fall være fokuset på kjønnsdeler eller en seksualisert setting som vil være avgjørende om dette er ulovlig eller ikke. Likevel undres jeg over noen nudisters tilsynelatende kjempebehov for å legge ut bilder av barna sine. Mulig at det ikke er de selv som gjør det, men noen som ser at det er mulig å tjene penger på det? Ihvertfall er det underlig at man må abonnere og betale for å komme inn på endel av dem, og at de nesten alltid ligger på russiske servere.

  Sjekk forresten denne linken til Interpol, den omhandler seksuell utnytting av barn - og i menyen til venstre kan man lære litt om internasjonale konvensjoner og lover i samme slengen: http://www.interpol.int/Public/Child...se/Default.asp

  Til dere som tror at disse folkene "bare ser på bilder og ikke forgriper seg" - ta en titt på dette sitatet fra en nylig publisert canadisk undersøkelse, sitat "Our results suggest that child pornography offending might be a stronger indicator of pedophilia than is sexually offending against a child."
  Slik jeg leser dette, er besittelse av slikt materiale en bedre indikator for seksuell dragning til barn, enn de som faktisk har forbrutt seg mot barn allerede.

  Her er linken: http://sadlynormal.wordpress.com/200...of-pedophilia/

  De som besitter slikt materiale er ikke ofre, og bør ikke plasseres i offerrollen.

  Let the flaming begin, siden jeg konsekvent er uenig med noen av dere - men husk at de aller fleste seksuelle overgrep mot barn IKKE dokumenteres - og at slik dokumentasjon bare vil vise toppen av isfjellet.

  edit: Seksuell lavalder i Spania er 13, ikke 12. http://ageofconsent.com/ageofconsent.htm
  Sist redigert av HonkeyDude; 03-04-07 kl.02:43.

 13. #58
  Medlem siden
  Apr 2006
  Innlegg
  295
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Hemmelig
  Hele poenget for meg med å involvere meg i diskusjonen er at temmelig uskyldige bilder blir rammet av lovverket, som i utgangspunktet hadde som intensjon å slå ned på grove overgrepsbilder. Og at filteret filtrerer bort bilder som folk flest aldri vil forbinde med "barnepornografi".

  Når det gjelder det som alle er enig i er "overgrepsbilder mot barn" (en betegnelse som NRK nå har begynt å bruke) eller det som åpenbart er "barneporno" - er det ingen uenighet. Selv om jeg også her mener at det er bakmennene som skal straffes, ikke den som tilfeldig ser bilder på nettet. Dessuten har jeg litt problemer med den totale fordømmelsen når det gjelder personer som faktisk er over den seksuelle lavalder f.eks. i Spania eller Island.

  Tilbake til mitt tema:

  Minst to menn har blitt stilt for retten i Oslo tiltalt for å være i besittelse av bilder som har vært i grenseland - dvs påtalemyndigheten mente at de avbildede var under 18. Disse to uskyldige mennene var også siktet for å besitte "barnepornografi" og i mediene omtalt som "pedofile". I BEGGE tilfeller ble de frikjent, for retten fant det ikke bevist at de avbildede var under 18 år.

  Jeg synes det er verdt å kjempe mot at flere skal komme i samme situasjon. Den ene av disse mennene var ansatt i Kirken, og mistet jobben sin som følge av de falske anklagene. Dette mener jeg er et ALVORLIG rettsikkerhetsproblem. Årsaken er dagens lovverk i Norge, som AgderMann påpeker, er meget utydelig. Og det er kanskje ikke nødvendig å minne om at mange i utlandet har tatt livet av seg som følge av anklager - og da er virkelig den norske rettsstaten ille ute å kjøre - tenk om man får et tilfelle der en er uskyldig anklaget. Det er også verdt å merke seg at mange etter de store aksjonene "Pendelum" og "Enea" bare har fått bøter - altså ikke en alvorlig straffbar handling, så her er nok stempelet som "pedofil" blant eventuelle naboer eller kolleger som har skjønt tegninga atskillig verre enn selve lovbruddet i seg selv. Og vel og merke ville dette heller ikke vært ulovligheter for noen år tilbake.

  Et skremmende element i dette er at bare to medier har omtalt frifinnelsen i de to nevnte sakene, den kirkeansatte ble nevnt i en liten notis i NRK Østlandssendingen. Men ingen trykte medier fant det interessant. Når vedkommende ble "tatt" var selvsagt medieomtalen en helt annen - man hadde jo klart å ta en "pedofil".

  La meg for ordens skyld legge til at jeg selv ikke har vært involvert i slike saker, men jeg har nære bekjente som har fått falske anklager mot seg. Og ettersom vedkommende vet at jeg er en liberal person på mange områder, har jeg fått litt innsyn i saken. Og det er skremmende hvordan det norske rettssystemet behandler ellers plettfrie og hardarbeidende mennesker.

 14. #59
  Medlem siden
  Sep 2006
  Innlegg
  20
  Fylke
  Kjønn
  Sier meg enig med Agdermann74 og teron6.
  Selv har jeg kjennskap til flere<meg inklusiv> som har surfet pa vanlig lovlig porno, men som har blitt linket videre til kripos sitt filter, en blir jo litt svett da en ikke har sokt etter noe ulovlig heller. Risikerer en a bli straffet for det?
  ..........
  Og enn om en har lastet ned det som ser ut som vanlig porno, fra eks LimeWire, som viser seg og vere noe helt annet...
  Hva risikere en da?
  Selv om en sletter det, sa kan det visstnok enkelt finnes fram igjen, ergo du kan bli straffet.
  Er selvsagt for at de som soker og betaler for det skal straffes. Som eks 29 aringen som betalte 100.000,- for det,,,

 15. #60
  Medlem siden
  Apr 2006
  Innlegg
  178
  Fylke
  Kjønn
  HonkeyDude!!!!! Du er min nye helt! ENDELIG en som forstår poenget her! Støtter deg fullt ut, men har gitt meg i diskusjonen med Agdermann. Gidder ikke kaste vekk mer tid på han. (Det bør jo være tydelig for alle hvilken side han står på og at han overhodet ikke er interessert i å prøve å forstå hva vi mener.) Men er VELDIG glad og takknemlig HonkeyDude for at du torde å si meningen din! TAKK

  Stoooor klem fra Sola


Side 4 av 8 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 ... SisteSiste

Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

Det er for øyeblikket 1 brukere som leser denne tråden. (0 medlemmer og 1 gjester)

Lignende Tråder

 1. Spm ang. wetsex
  Av Tajms i forumet Generell prat
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: 05-11-14, 11:08
 2. spm til dere jenter...ang orgasme.
  Av futaba i forumet Generell prat
  Svar: 3
  Nyeste innlegg: 16-07-08, 00:12
 3. hmmm noen som vill sitte på den?
  Av biss i forumet Personlige bilder - Menn
  Svar: 0
  Nyeste innlegg: 21-05-06, 02:55

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •  
kripos

spm ang kripos sitt filter